INFORMATION Rådgivning

Sygefravær

Hvis du er sygemeldt i længere tid kan du have brug for særlig rådgivning

Kontakt kredskontoret, hvis du påregner sygdom af en varighed på 4 uger eller mere.

Kontakt altid lægen

En længerevarende sygemelding bør altid ske i samråd med egen læge.
Det er lægen, der kan vurdere, hvad der skal foretages med henblik på helbredelse. Det er også lægen, der skal dokumentere sygefraværet overfor de sociale myndigheder i forbindelse med syge-dagpengeudbetaling, og det er lægen, der udfærdiger erklæringer, når eller hvis det forlanges af arbejdsgiveren.

Dokumentation for sygefravær

Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for sygefravær eller ønske en udtalelse om fastholdelsesplan gennem en mulighedserklæring eller bede om en såkaldt frihåndsattest til dokumentation for sygefravær.

 

Vær opmærksom på, at

  • arbejdsgiveren ikke har krav på at få oplyst diagnose
  • mulighedserklæringen udfyldes af lederen og medarbejderen i fællesskab
  • medarbejderen har pligt til at møde op til en samtale om mulighedserklæring  med et ’rimeligt’ varsel
  • samtalen holdes telefonisk, hvis medarbejderen grundet sygdommen ikke er i stand til at møde på arbejdspladsen til samtalen
  • at mulighedserklæringen kan udarbejdes på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke er sygemeldt, hvis der har været tale om hyppigt fravær
  • medarbejderen kan tage tillidsrepræsentanten eller en anden bisidder med til mødet med ledelsen

Du skal have enten en delvis udfyldt mulighedserklæring eller en skriftlig anmodning om dokumentation for lovligt fravær med fra din leder, når din leder forlanger, du konsulterer din læge i forbindelse med uarbejdsdygtighed.

Arbejdsgiveren skal afholde udgiften både når der et tale om mulighedserklæring og frihåndsattest.

Sygesamtaler

Arbejdsgiveren har ikke krav på at få at vide, hvad den sygemeldte fejler, men har ret til at kontakte den sygemeldte med henblik på at høre, om der er noget arbejdspladsen kan hjælpe med i forhold til eksempelvis de praktiske problemer, der kan være i relation til det planlagte arbejde. Du er forpligtet til at deltage i sygesamtaler med din arbejdsgiver, hvis det helbredsmæssigt er forsvarligt.

Sygedagpengeopfølgning

Efter senest 8 ugers sygefravær skal det lokale jobcenter kontakte dig. Formålet er at hjælpe, og det kan få betydning (også økonomisk), at sygdomsopfølgningen finder sted tidligt i forløbet. 
Søg ikke nedsat tid eller orlov på grund af sygdom.
Nogle vælger at søge om nedsat tid eller orlov uden løn ved sygdom. Det er ikke en løsning, lærerforeningen kan anbefale - blandt andet vil det betyde ringere pensionsvilkår. 

Delvis sygemelding

En sygemelding kan være fuld eller delvis. Hvis du helbredsmæssigt er i stand til at løse nogle arbejdsopgaver, kan sygemeldingen være delvist efter aftale med arbejdsgiveren ( jf.mulighedserklæring).

Afsked på grund af sygdom

Arbejdsgiveren kan indlede en sygeafskedssag, når der skønnes at være grund hertil. Ofte vil det være, når sygefraværet har strakt sig over en længere periode, eller ved hyppigt fravær gennem en længere periode.
Der er forskel på vilkårene for tjenestemænd og overenskomstansatte. Tjenestemændenes sager behandles centralt i Helbredsnævnet, og de overenskomstansattes behandles lokalt i kommunen.

Tilbage efter stress - pjece