Medlemsbrev 4 - 2024

Udklip
Den endelige dagsorden til generalforsamlingen samt hæfte med regnskab, budget og forslag til vedtægtsændringer

Endelig dagsorden

  1. Valg af dirigent

 2. Forretningsorden

 3. Beretning

 4. Regnskaber

 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

- korrektioner og henvisningsændringer
- brug af midler fra Særlig Fond

 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer

 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent  for følgende kalenderår

 8. Udpegning af ekstern revisor  for følgende kalenderår

 9. Valg jvf. kredsens vedtægter § 9

 10. Eventuelt

 

 

 

Med dette medlemsbrev fremgår den endelig dagsorden til generalforsamlingen. Den kan desuden ses ved opslag på arbejdspladserne.

Vedtægtsændringer og kontingentforslag

Som det fremgår af den endelige dagsorden, så er der indkommet forslag til ændring af vedtægter. Det er kredsstyrelsen, der har ønsket at lave nogle korrektioner i kredsens vedtægter, så de passer med de ændringer, der er i Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Desuden har vi foreslået en ændring i Særlig Fonds vedtægter, hvor vi har et ønske om at gøre brug af den mulighed, der blev vedtaget på kongressen i efteråret. Særlig Fond er populært sagt vores strejkekasse, og den har til formål at sikre vores økonomiske styrke og at kunne yde støtte til medlemmer under konflikter. Særlig fond har desuden til formål at modvirke, at der opstår konflikter.

 

Vi er i den situation, at formuen i Særlig Fond er øget markant, og den har i dag nået en størrelse, der overstiger behovet ved en fremtidig konflikt. Derfor blev det vedtaget på kongressen 2023, at man fremover kan anvende en lille del af den løbende værditilvækst i Særlig Fond til at øge kredsens

driftsregnskab. Det vil vi gerne have mulighed for.

Det betyder også, at vi vil kunne holde kontingentet i nogenlunde ro, selvom kredsens udgifter stiger. Forslaget til kontingent fremlægges på generalforsamlingen.

 

Regnskab, Budget og Forslag til vedtægtsændringer kan ses her

 

Emner

Målgruppe