Medlemsbrev 8 - 2023

Medlemsbrev 8 – oktober 2023


Ny ”folkeskolereform”, som de selv kalder et ”kvalitetsprogram”
Der er mange gode ambitioner i regeringens udspil, og meget af det har vi selv talt for i årevis.Nye læreplaner, et opgør med de mange bindende mål, færre prøver og en ny skolepsykologuddannelse, bare for at nævne noget af det.

Vi deler mange af politikernes ambitioner, men vi kan ganske enkelt ikke nå i mål, hvis der ikke følger finansiering med. Ønsker man, at folkeskolen kan mere, end den kan i dag, så kommer det til at kræve, at man investerer i den fra politisk hold.
Hører man på regeringen, lyder det som om, der tilføres penge. Men ser man nærmere på udspillet, finansieres det i store træk ved at omprioritere – altså ved at tage penge, der i dag bliver brugt ét sted i skolen, og bruge dem andre steder. Det giver altså ikke det kvalitetsløft, der er brug for.
Regeringen lægger op til, at man kan finde penge til SFO-timer, kompetenceudvikling og indkøb af materialer ved at korte skoledagen. Men man glemmer, at pengene fra den understøttende undervisning allerede er brugt. 9 ud af 10 skoler har allerede forkortet skoledagen, og pengene bliver i dag brugt i undervisningen. Skal pengene nu bruges på helt andre ting, ender man med en besparelse på den almene undervisning.
Vi står i forvejen i en situation, hvor almenundervisningen er blevet udhulet år efter år.
Det er vigtigt at sige, at det kun er regeringens udspil, og at arbejdet først går i gang nu. Men der skal følge penge med.

Her er et kort uddrag af nogle af udspillets elementer med kommentarer til. I kan læse hele udspillet på UVM’s hjemmeside under titlen ”Frihed og fordybelse”:

Kortere skoledage:
Vi har i 10 år talt om, at skoledagen er blevet for lang, og at det er kvantitet på bekostning af kvaliteten. Eleverne lærer for lidt sidst på dagen, og lærerne mangler tid til at forberede de mange timer. Det er ressourcer, skolerne kan tage fra den lange skoledag og i stedet bruge på at løfte kvaliteten af undervisningen. Det kan eksempelvis være i form af flere timer med to lærere eller mere tid til at forberede undervisningen, så vi kan styrke elevernes faglige og sociale udvikling.
Det er vigtigt, at pengene ikke forsvinder ud af undervisningen og eksempelvis bruges til erhvervsordninger eller SFO-timer. Det vil være en direkte udhuling af den almene undervisning. 

Nye læreplaner, færre mål, eksamener/prøveformer:      
Det er meget positivt med nye læreplaner! Det er vigtigt, at vi får en grundlæggende drøftelse af, hvad vi vil med skolen, og hvordan vi skal afslutte fagene.  I en tid hvor så mange af vores unge er i mistrivsel, skal vi være opmærksomme på, at vi ikke skaber uhensigtsmæssigt fokus på præstationer og boglige kompetencer.  

PPR-omlægning, skolepsykologuddannelse, speciallæreruddannelse, kompetenceløft i specialpædagogik og klasseledelse:
Alle tiltagene er positive, men det er vigtigt, at et kompetenceløft er med respekt for de kompetencer, lærerne allerede har.
Godt, at der kommer en skolepsykologuddannelse for lærere – det har vi arbejdet for længe.

Turboforløb/intensive forløb i små hold
Der tilføres 500 mio. til området, som skal være fuldt indfaset i 2028. Der er tale om 35 millioner i 2024 – det er alt for lidt, når skolen står med besparelser og store udfordringer netop nu. Investeringen bør derfor fremrykkes.

Penge til faglokaler, erhvervspraktik
For at levere en praksisnær og varieret undervisning, tilføres der midler til faglokaler.
I dag er det kun 55 procent af eleverne i 9. klasse, der kommer i erhvervspraktik – og alt for ofte afhænger det af forældrenes netværk. Det bliver fremover muligt for alle elever at komme i erhvervspraktik.

Reformelementerne forsvinder – lektiecaféer, bevægelse, projektopgave.
Opprioritering af valgfagene og teknologiforståelse som nyt valgfag

Børnehaveklassen skal være børnehaveklasse
Det er godt med en børnehaveklasse, som giver børnene en skolestart med fokus på trivsel, leg og det at gå i skole fremfor et hardcore fag-fokus.


Budget 2024
Budgetforlig i Brønderslev Kommune
Efter andenbehandlingen på byrådsmødet onsdag aften ligger der nu et vedtaget budget for Brønderslev Kommune for 2024 og overslagsårene 2025-2027.
Processen i forbindelse med det kommende års budget, synes vi fra kredsens side, har været kritisabel. Brønderslev Kommune har taget udgangspunkt i en rapport, man har fået udarbejdet af BDO, hvor vi har stillet spørgsmål til de tal, man bruger i rapporten, der i øvrigt er mangelfuld i forhold til, hvilke personalemæssige konsekvenser besparelserne vil få.
Forventninger har af denne grund heller ikke været høje til det kommende års budget, og resultatet er desværre også blevet, at folkeskolerne igen må betale, når kommunen synes at fattes penge. Ikke i 2024 men i overslagsårene 2025-2027 planlægges der med besparelser.
Allerede inden budgetforhandlingerne havde man besluttet at indarbejde de demografiske reguleringer, der betyder, at der tilføres 3,2 mio. kr., da der i indeværende skoleår er 4 klasser flere, end det man havde planlagt med, da man lagde budget for 2023. Det var desværre ikke længe vi fik lov at beholde pengene, for med budget 2024 er der vedtaget en rammebesparelse på 1 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. i overslagsårene.
Det har været et ønske fra politisk side, at når man skulle spare i kommunen, så skulle en del af besparelsen også findes på ledelse. Her er skoleområdet også blevet hårdt ramt, da man i 2024 skal spare 1,1 mio. kr. og i overslagsårene 2 mio. kr. Til sammenligning kan siges, at 2 mio. kr. er det samme, som man vil spare på ledelse og administration i hele kommunen på tværs af forvaltningerne.
I forbindelse med tildelingen af ressourcer til klasser og elever, har der været en ekstra tildeling til vores 10. klasser, der skulle imødekomme de krav, der er til et 10. klassestilbud. Her gennemføres der en besparelse på 200.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. i overslagsårene.
Heldigvis er det også lykkes at finde nogle penge til folkeskolerne. Forud for budgetforhandlingerne havde Børne- og skoleudvalget udarbejdet en investeringscase, der skulle tilføre folkeskolerne ekstra ressourcer over en årrække i forbindelsen med overgangen til mellemformer og specialcentre. Her havde man bedt om 8. mio. kr. det første år, faldende i overslagsårene til 7, 5 og 3 mio. kr. Desværre kunne udvalgets ønske ikke fuldt imødekommes, men der er afsat 4 mio. kr. i 2024, 3 mio. kr. i 2025 og 2026 og 2 mio. i 2027.

Sammenlægning af to skoler
Med budget 2024 er der indlagt en besparelse på 2,25 mio. kr. i 2025 og 5,35 mio. kr. i 2026 og 2027. Besparelsen skal findes ved en skolesammenlægning af Skolegades skole og Søndergades skole, der vil betyde, at man kan klasseoptimere på flere årgange, så der bliver 3 klasser i stedet for 4 klasser. Ud over muligheden for at klasseoptimere er der ingen tvivl om, at elevsammensætningen på Skolegades Skole og det, at man risikerer at komme på listen over Ghettoskoler, har været med til at gøre, at det netop er disse to skoler, politikkerne har kigget på.
Hvordan man kan komme i mål med en sammenlægning af de to skoler, er Børne- og skoleudvalget blevet bedt om at belyse, og her skal de bl.a. kigge på hvilke pædagogiske og økonomiske konsekvenser, der vil være. Denne proces går allerede i gang nu og skal forelægges byrådet i foråret 2024. I denne forbindelse vil der være en høring, hvor bestyrelser og udvalg kan komme med input.
Ud over de besparelser, der er gennemført på skoleområdet, er der andre besparelser, der også kan få konsekvenser for skolerne. På ungecenteret, som UU er en del af, har man lavet en rammebesparelse på 500.000 i 2024 og 1 mio. kr. i overslagsårene. Man kan frygte at nogle af de opgaver, som UU løfter i forhold til vejledning til ungdomsuddannelserne, fremover skal løftes af lærerne.
Desuden gennemføres der på tværs af hele kommunen en besparelse på prisfremskrivningen, med den konsekvens at der bliver færre penge til materialer mm.

Budget 2024 i Jammerbugt Kommune
Da der først er 2. behandling i Jammerbugt Kommune i aften, må I vente med at høre om budgetsituationen til næste medlemsbrev kommer.

God efterårsferie
Fra kredsstyrelsen vil vi ønske jer alle er rigtig god motionsdag i morgen, og en god og velfortjent efterårsferie, når I kommer så langt.
HUSK: Kredskontoret har åbent hele ferien for henvendelser.


 

Emner

Målgruppe