Medlemsbrev 9 - 2023

Årets julemøde, Faglig Klub-møder, løntjek, budget 2024 i Jammerbugt og lærernes (måske) manglende retssikkerhed

Årets julemøde – med besøg af Rikke Østergaard
Har du tilmeldt dig årets julemøde? Hvis ikke, så kan du nå det frem til den 15/11-2023.
…Og årets foredrag er yderst relevant – for vi kender det alle. Vi kan være i ganske godt humør, være motiverede og fokuserede, men så pludselig er der noget eller nogen, som bare dræber energien i rummet. Rikke Østergaard fortæller levende og med god humor om det at være blevet følelsesforurenet af Preben.
Arrangementet foregår i Brønderslev-hallerne den 23. november 2023. Dørene åbnes kl. 16, hvor det er muligt at hygge med kolleger og kredsstyrelse. Foredraget starter kl. 17 og herefter er der spisning sammen med gode kolleger.
Vi glæder os til at se jer alle!

Faglig Klub-møder og løntjek
I løbet af de næste par måneder vil der blive afholdt Faglig klub-møder på skolerne. En del af indholdet vil være det folkeskoleudspil, som regeringen har fremlagt, og som du helt sikkert har en interesse i at få en viden om. I sidste medlemsbrev skrev jeg lidt om, hvad der står i udspillet, men da der fra regeringens side er lagt op til, at skolerne gives meget mere frihed, vil der være mange gode drøftelser, som I allerede nu kan begynde at tage med hinanden.
Et andet vigtigt punkt på Faglig klub-møderne er de forestående overenskomstforhandlinger. Der kan ikke skrives så meget ud om kravene, da de endnu ikke er blevet koordineret med de andre organisationer, og heller ikke er blevet udvekslet med arbejdsgiverne endnu. På Faglig klub-mødet vil du kunne få mere information om de krav DLF har opstillet, men også lidt om det bagtæppe forhandlingerne kommer til at foregå under.
Desuden vil din tillidsrepræsentant selv sætte emner på, som I kan drøfte ude på skolerne. Nogle steder deltager vi som kreds, andre steder holder tillidsrepræsentanten selv mødet. Det er helt op til den enkelte tillidsrepræsentant og mødets indhold.

I den kommende tid har du også mulighed for at få din tillidsrepræsentant til at tjekke din løn. Du vil blive informeret om tidspunkt via et opslag, som din tillidsrepræsentant sætter op. Også her vil vi som kreds være behjælpelig, og der er allerede nogle, der har taget imod tilbuddet. Du er også velkommen til at henvende dig direkte til kredsen, hvis du gerne vil have tjekket din løn.

Fokus på lærernes retssikkerhed
Der er i kredsen såvel som i Danmarks Lærerforening i øjeblikket et stort fokus på lærernes retssikkerhed i forbindelse med klager fra elever og forældre. I har sikkert også set, at det er et stort tema i vores fagblad Folkeskolen og på folkeskolen.dk.
På vores nyligt afholdte TR/AMR-konference har det også været et vigtigt tema, og vi havde allieret os med jurist Martin Christoffersen fra Danmarks Lærerforening, der bl.a. kunne fortælle om aktuelle sager og afgørelser.
Tendensen er, at flere og flere lærere bliver bortvist fra deres arbejdsplads på baggrund af klager fra elever og forældre om f.eks. ulovlig magtanvendelse. Skoleledere og forvaltninger handler ofte i panik i sådanne sager og får ikke sagen tilstrækkeligt belyst, før de skrider til handling. Det betyder, at lærere uberettiget bliver bortvist og afskediget på baggrund af sager, der reelt ikke har noget på sig .
Heldigvis er der gode og kompetente folk i Danmarks Lærerforening, der kan hjælpe de medlemmer, der er kommet i klemme, og ofte ender det med, at man får aftalt en fratrædelsesordning, fremfor en bortvisning, hvor lønudbetalingen stopper øjeblikkeligt. Skaden er dog sket, og læreren har mistet sit arbejde.
Vores TR´er og AMR´er var meget optaget af problematikken, og noget af det, Martin Christoffersen kunne fortælle, var, at man skal være meget forsigtig i forhold til magtanvendelser, da reglerne er meget restriktive, og det kun er i meget begrænset omfang, man som lærer må udøve magt. Det gav anledning til, at flere af TR´erne og AMR´erne konkluderede, at de skal tilbage på skolerne og genopfriske reglerne for magtanvendelse, så lærerne ikke uforvarende kommer til at gøre noget, der kan tolkes som en ulovlig magtanvendelse. Reglerne for magtanvendelse har også politisk fokus i ”Sammen om skolen”. Man er opmærksom på, at der er behov for mere klare og gennemskuelige regler for magtanvendelse.
Et andet fokuspunkt, som Martin Christoffersen fremhævede, er, at der på skolerne og i kommunerne skal laves retningslinjer for, hvordan man håndterer elever og forældres klager over en lærer, så man får en ordentlig, ensartet og grundig sagsbehandling i alle sager, og at lærerens perspektiver bliver hørt, før man handler.
Problematikken i forhold til lærernes retssikkerhed er også noget, vi har stort fokus på lokalt i Midtvendsyssel Lærerkreds. Så opfordringen herfra er, at man, så snart man har noget, der kunne udvikle sig til en sag, skal sørge for at involvere TR og/eller AMR, der kan involvere os i kredsen. Som tidligere nævnt er der som medlem af Danmarks Lærerforening god og kompetent hjælp at hente, hvis man skulle havne i en sag med alvorlige klager fra elever eller forældre.

Budget 2024 i Jammerbugt Kommune
Budget 2024 blev endelig vedtaget lige før efterårsferien. Generelt er det i Jammerbugt - som i alle andre kommuner - at økonomien er under pres. I løbet af 2023 har budgettet, som I ved, været genåbnet to gange og for at undgå det fremadrettet, har man politisk besluttet, at det er nødvendigt at prioritere i driften gennem tilpasninger, ændringer og optimeringer. Her blev skoleområdet friholdt.
Med de prioriteter besluttede man også en reduceret fremskrivning på 1% af alle driftskonti, hvilket samlet betyder 27,7 mio.kr. i kommunen - heraf skal Børne- og Familieafdelingen bidrage med 7,3 mio. kr. og her blev vi ikke friholdt.
Dog har man tilført 2,3 mio. kr. til folkeskoleområdet og skolerne får igen i 2024 mulighed for at bruge af overførte midler fra tidligere, hvilket betyder at resultatet på skoleområdet bliver ca. status quo.
Vi er selvfølgelig glade for, at man politisk er opmærksom på skolernes skrantende økonomier, men som Lærerkreds kan vi ikke have hænderne over hovedet – især ikke, fordi undervisningsudgifterne pr. 6-16 årige både for 2021 og 2022 placerer Jammerbugt Kommune på en 2. sidsteplads blandt de nordjyske kommuner.

 

Emner

Målgruppe